Persbericht

Datum: 27 januari 2022
Kenmerk: Pb-029

Gemeente Amsterdam bevriest vestiging ‘darkstores’ voor flitsbezorging

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Amsterdam ingestemd met het voorstel van het College van B en W om per direct de vestiging van nieuwe ‘darkstores’ voor flitsbezorging te bevriezen. Darkstores zijn verkooppunten die zich uitsluitend richten op online winkelen. De bevoorrading van de darkstores en het ophalen van de boodschappen door de koeriers zorgt voor drukte en geluids- en verkeerhinder. Dit levert overlast op voor buurtbewoners. Op dit moment heeft de gemeente onvoldoende mogelijkheden om de vestiging van flitsbezorgdiensten vanuit darkstores te reguleren. Dit staat een zorgvuldige ruimtelijke inrichting in de weg. Het college vindt het belangrijk dat bij de vestiging van nieuwe darkstores voor flitsbezorging de negatieve effecten op de leefomgeving worden beperkt. Het college heeft daarom de gemeenteraad voorgesteld een voorbereidingsbesluit te nemen, waardoor het komende jaar kan worden bepaald in hoeverre en onder welke voorwaarden een flitsbezorgdienst vanuit een darkstore op een bepaalde plek kan worden gevestigd.  Hiervoor zal een afwegingskader worden opgesteld om tot een paraplubestemmingsplan te komen die voor de hele stad geldt. Tot die tijd kunnen geen nieuwe darkstores met flitsbezorging zich vestigen. De gemeente Amsterdam is de eerste stad in Nederland die deze stap zet.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling & Duurzaamheid): “Met de snelle groei van flitsbezorging vanuit darkstores is ook het aantal klachten toegenomen: klachten over geblokkeerde stoepen, over het straatbeeld, over verkeersveiligheid of nachtelijke geluidsoverlast. Het college drukt met dit besluit op pauze voordat de toename van darkstores voor flitsbezorging uit de hand loopt. Met dit voorbereidingsbesluit staan we nieuwe aanvragen niet toe en gaan we gedurende een jaar goed bekijken waar wel of niet en onder welke voorwaarden darkstores voor flitsbezorging een plek kunnen krijgen in de stad. Ondertussen zullen we met handhaving de overlast van bestaande darkstores met flitsbezorging extra in de gaten houden.”

Sinds medio 2021 zijn in Amsterdam flitsbezorgdiensten vanuit darkstores actief. Voor een optimale bedrijfsvoering zijn distributiecentra gekozen die zo dicht mogelijk bij de klant liggen, vaak midden in de woonomgeving. Hoewel de exacte betekenis van flitsbezorgdiensten voor de stad nog nader in kaart moet worden gebracht, blijkt uit de klachten en handhavingsverzoeken over bepaalde bestaande locaties van flitsbezorgdiensten vanuit een darkstore dat de impact op de leefomgeving soms groot is.

De bedrijfsvoering van flitsbezorgdiensten vanuit darkstores is wezenlijk anders dan bijvoorbeeld een winkel. De frequentie van transportbewegingen is aanzienlijk hoger en vinden ook buiten reguliere winkeltijden activiteiten plaats. Traditionele supermarkten zijn in de regel slechts toelaatbaar als het bestemmingsplan dat uitdrukkelijk mogelijk maakt, daar ook zij een veel grotere impact op hun omgeving hebben ten opzichte van andere detailhandelsvestigingen. Darkstores met flitsbezorging vallen nu tussen supermarkten en gewone winkels in: wel veel transportbewegingen, maar geen bezoekers. Wel de bijkomende overlast zoals van supermarkten, maar niet dezelfde vergunning. Darkstores vindt men nu vaak in panden die voor gewone winkels bedoeld zijn.

De komst van flitsbezorgdiensten vanuit darkstores beïnvloedt de leefbaarheid van bewoners en ondernemers door onder andere de transportbewegingen van de koeriers, het bevoorraden van de distributiecentra, het parkeren of rumoer van (brom)fietsen) op straat. Ook op een op publiek gerichte omgeving kan de komst van een darkstore invloed hebben, bijvoorbeeld op verkeersveiligheid en op de uitstraling. Deze bedrijven functioneren vaak achter afgeplakte ramen.


Persberichten van de gemeente Amsterdam zijn ook te vinden onder amsterdam.nl/persberichten.