DIT IS EEN ORIGINEEL PERSBERICHT VAN HET MINI-BURGERBERAAD
Mini-burgerberaad doet 26 voorstellen voor het versnellen van de energietransitie in Amsterdam

Een mini-burgerberaad over een maxi-vraagstuk: Amsterdam van 37% naar 55% CO₂-reductie in 2030. Zo luidt de titel van het advies dat het mini-burgerberaad maandag overhandigde aan wethouder Marieke van Doorninck. Twee weken geleden kwamen 100 ingelote bewoners onder leiding van voorzitter Alex Brenninkmeijer bij elkaar om samen na te denken over extra maatregelen om de klimaatdoelstellingen te halen. In het advies stellen de deelnemers onder meer de aanleg van een groot bos, meer gebruik van aardwarmte en een isolatiefonds voor.

In een korte en intensieve periode kwam het mini-burgerberaad 5 keer samen en stelde 26 concrete voorstellen op. Het burgerberaad geeft daarbij als boodschap mee: betrek de betrokkenen zo vroeg mogelijk; begin, experimenteer en leer!

Voorzitter Alex Brenninkmeijer: “Ook voor een burgerberaad zelf geldt: ‘begin, experimenteer en leer.’ Ik ben blij verrast door de waardevolle uitkomst van dit mini-burgerberaad dat berust op een geweldige inzet en inventiviteit van de deelnemers. Ik hoop dat de gemeente Amsterdam de uitkomst van dit mini-burgerberaad omarmt en om kan zetten in CO₂-maatregelen. Het was een bijzondere ervaring om op deze intensieve manier met Amsterdammers aan deze voorstellen te werken. Ik hoop dat het burgerberaad vast onderdeel wordt van de Amsterdamse democratie omdat het de band met inwoners kan versterken.”   

Wethouder Marieke van Doorninck: “Ik ben onder de indruk van het werk dat er in korte tijd verzet is en wil alle deelnemers bedanken voor hun inzet. Je ziet dat de deelnemende burgers helemaal niet bang zijn ingrijpende maatregelen voor te stellen. Mensen vinden dat er niet moet worden getreuzeld om klimaatverandering tegen te gaan. Dit advies gaat helpen bij het nemen van nieuwe maatregelen die we nodig hebben onze klimaatdoelen te halen.”

Mini-burgerberaad
Begin oktober viel bij ruim 2.000 ingelote bewoners een uitnodiging van de gemeente in de brievenbus. Daarvan hebben 240 zich aangemeld. Uiteindelijk konden 100 bewoners deelnemen aan het burgerberaad en hebben 81 deelnemers het hele proces doorlopen. De deelnemers hebben vooraf meegedacht over de informatie die zij nodig vonden om voldoende deskundig en geïnspireerd te zijn. Daarom zijn 5 sprekers uitgenodigd en is ook een open oproep gedaan om de deelnemers te informeren over CO₂-reductie. Adviesbureau Berenschot verzorgde inhoudelijke ondersteuning en berekende de CO₂-winst die behaald kan worden met de verschillende voorstellen.

Deelneemster Alannah Cornelissen: “Wij stellen voor om via aardwarmte CO₂-winst te behalen. Op vier kilometer diepte is de aarde ca. 120-130 graden warm. Deze warmte kan uit de diepte worden opgepompt. Met deze aardwarmte (ook wel geothermie) kunnen telkens 7.000 huizen verwarmd worden zonder (geluids-)overlast of landschapsvervuiling voor direct omwonenden.
Dit voorstel kreeg 98,5% steun van het burgerberaad.”

Passie
Bij de start van het mini-burgerberaad noemde één van de deelneemsters ‘passie’ als belangrijkste ingrediënt om tot CO₂-reductie te komen. Haar oproep leidde tot een spontaan applaus en bijval van deelnemers. Deze stemming bij de deelnemers was belangrijk voor het burgerberaad. De kans om als inwoner van Amsterdam mee te denken over mogelijkheden om tot CO₂-reductie te komen werd met enthousiasme opgepakt en vanaf het begin was duidelijk dat er vele ideeën leefden en kennis aanwezig was in het beraad. Op de eerste avond stelden de deelnemers bijna 160 vragen over het proces, over technische onderwerpen, over wat de gemeente tot nu toe gedaan heeft en over mogelijke concrete maatregelen. Vragen en antwoorden staan evenals veel ander materiaal op de website.

Opvolging voorstellen
Wethouder Van Doorninck zal de adviezen op korte termijn met de rest van het college bespreken en kijken op welke manier de adviezen kunnen worden uitgewerkt tot aanvulling op de huidige klimaatdoelstellingen. Dit voorstel zal begin 2022 met de gemeenteraad worden besproken.

 


Persberichten van de gemeente Amsterdam zijn ook te vinden onder amsterdam.nl/persberichten.