Persbericht

Datum: 20 mei 2021
Kenmerk: Pb-149

Amsterdammers met migratieachtergrond zwaarder getroffen door corona

Amsterdam komt met plan van aanpak extra voorlichting

Amsterdammers met een migratieachtergrond worden onevenredig zwaar getroffen door het coronavirus. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Covid-19 en etniciteit’, dat GGD Amsterdam, Amsterdam UMC en expertisecentrum Pharos vandaag publiceren. De resultaten bevestigen wat al langer bekend is over gezondheidsverschillen tussen Amsterdammers met een migratieachtergrond en Amsterdammers met een Nederlandse achtergrond en maken duidelijk dat extra inzet nodig is. De GGD Amsterdam zet zich met partners in de stad in, om deze doelgroepen beter in staat te stellen zich te beschermen tegen het coronavirus. 

Wethouder Kukenheim (Zorg): ‘We willen álle Amsterdammers zo goed mogelijk beschermen tegen het coronavirus; met informatie en voorlichting, laagdrempelige vaccinatie en goede zorg. Voor Amsterdammers met een migratieachtergrond wordt al ingezet op gerichte voorlichting. Maar de resultaten van het onderzoek maken duidelijk dat er voor deze doelgroepen meer nodig is. De komende tijd maken we ons hard voor de groepen Amsterdammers die zwaar zijn getroffen en die nog twijfels hebben over vaccinatie. We doen dat in nauwe samenspraak met de verschillende gemeenschappen en een netwerk van artsen, ambassadeurs en betrokken stadsgenoten. Ook doen we een oproep aan de gemeenschappen om samen te kijken hoe we deze groepen nog beter kunnen bereiken.”

Extra voorlichting
Met extra voorlichtingsbijeenkomsten en meertalige spreekuren wil de GGD zoveel mogelijk barrières wegnemen. Daarnaast organiseert de GGD onder meer coronacolleges op middelbare scholen in kwetsbare wijken en bijeenkomsten met en voor de verschillende gemeenschappen en in samenwerking met onder meer buurtmoeders, moskeeën en kerken. Ook komt er extra voorlichtingsmateriaal in verschillende talen beschikbaar om te verspreiden via (online) netwerken, huisartsen, apotheken en stadsdelen.

Naast deze extra voorlichtingsacties om Amsterdammers met een migratieachtergrond te bereiken is de GGD Amsterdam deze week gestart met een vaccinatiecampagne voor alle Amsterdammers. Deze campagne is vooral gericht op bevorderende factoren en een goede algemene informatievoorziening over vaccineren.

Resultaten onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat Amsterdammers met een migratieachtergrond zwaarder door covid-19 zijn getroffen dan Amsterdammers met een Nederlandse achtergrond. Zij werden vaker opgenomen in het ziekenhuis, maakten 2-4 keer vaker een infectie door en het sterftecijfer was bijna 1,5 keer hoger. Verklaringen hiervoor kunnen onder meer slechtere woon- en werkomstandigheden zijn, onderliggende aandoeningen als diabetes en overgewicht, die vaker voorkomen onder deze groepen, en taboe over en angst voor het hebben van een infectie. Maar ook een informatieachterstand door een taalbarrière kan van invloed zijn op de intentie om wel of niet te testen op corona of te laten vaccineren tegen het virus.

Het onderzoek ‘Covid-19 en etniciteit’ is gebaseerd op de HELIUS studie (een lopend gezondheidsonderzoek naar Amsterdammers met verschillende achtergronden), groepsinterviews en registraties van sterfte en ziekenhuisopnames. Hierbij is gekeken naar het voorkomen van infecties, ziekenhuisopnames en sterfte als gevolg van Covid-19 onder Nederlanders met een Turkse, Marokkaanse, Ghanese en Surinaamse migratieachtergrond, diverse kleinere migrantengroepen en Amsterdammers van Nederlandse afkomst. Ook zijn de mate van naleving van de preventiemaatregelen en de test- en vaccinatiebereidheid in het onderzoek meegenomen. Het onderzoek ‘Covid-19 en etniciteit’ is gefinancierd door ZonMw.


Bijlagen

Persberichten van de gemeente Amsterdam zijn ook te vinden onder amsterdam.nl/persberichten.