Nieuws uit B en W

 

Geachte relatie,

Hierbij ontvangt u het nieuws uit B en W, een overzicht van besluiten van het college van burgemeester en wethouders, voorstellen aan de gemeenteraad en informatie over de gemeenteraad en de raadscommissies.


A-besluiten

Lucht- en Zeehaven
Het college van B en W stemt in met de agenda van het overleg met Schiphol en KLM op 16 april 2021. Dit periodieke overleg tussen het gemeentebestuur en de directies van Schiphol en KLM is bedoeld om relevante ontwikkelingen en actuele kwesties te bespreken. Kern van het aanstaande overleg is om te verkennen hoe de partijen samen kunnen optrekken om sterker uit de crisis te komen.

Duurzaamheid en Circulaire Economie
Het college van B en W stemt in met het verzoek van een raadslid om achterliggende correspondentie in te mogen zien van een bericht over onderzoek naar draagvlak voor windmolens in Amsterdam. Dat bericht verscheen 21 oktober 2020 in de dagmail. Om dit mogelijk te maken besluit het college de betreffende bijlage geheim te verklaren zodat het vertrouwelijk ter inzage gelegd kan worden aan de raadsleden.

Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit
Het college van B en W neemt kennis van de evaluatie Subsidies Uitstootvrije Taxi’s en Bedrijfsvoertuigen over de subsidieverordening voor de aanschaf van uitstootvrije bedrijfsvoertuigen en uitstootvrije taxi’s in Amsterdam. De aanbeveling is om de bestaande subsidieverordeningen samen te voegen tot één nieuwe regeling: Subsidieregeling Duurzame Amsterdamse Vervoersmiddelen. De looptijd van de regeling wordt met twaalf maanden verlengd en er wordt ingezet op duurzaam herstel na de coronacrisis. Door de regeling toegankelijk te maken, kunnen zoveel mogelijk ondernemers geholpen worden in de transitie naar uitstootvrij vervoer.

ICT en Digitale Stad
Het college van B en W neemt kennis van het voortgangsbericht ‘digitalisering gemeente Amsterdam derde en vierde kwartaal 2020’. In dit halfjaarlijkse overzicht staat de voortgang van de transitie van het I-domein, die moet zorgen voor een nieuwe infrastructuur, die efficiënt, betrouwbaar, veilig, transparant, gestandaardiseerd en schaalbaar is. In het tweede half jaar van 2020 is er voornamelijk gewerkt aan achterstallig onderhoud en aan de voorbereiding van de transitie.


Het nieuws uit B en W van de Gemeente Amsterdam is ook te vinden onder amsterdam.nl/college/nieuws