Persbericht

 

Datum: 17 februari 2021
Kenmerk: Pb-054


Gemeente en provincie willen met Eneco en Vattenfall  zoeken naar aardwarmte

De gemeente Amsterdam, Vattenfall, Eneco en de provincie Noord-Holland gaan gezamenlijk een opsporingsvergunning voor geothermie (aardwarmte) aanvragen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dat hebben de colleges van B en W van Amsterdam en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten. Met de aanvraag willen de partijen zorgen dat de ontwikkeling van aardwarmte in de regio op een voortvarende en tegelijk ook veilige, duurzame en betaalbare wijze plaatsvindt. De aanvraag draagt ook bij aan de ambitie om de warmtenetten in de regio Amsterdam verder te verduurzamen.

Om woningen en andere gebouwen aardgasvrij te maken zijn alternatieve warmtevoorzieningen nodig. Voor een deel van Amsterdam en de regio is een warmtenet het meest voor de hand liggende alternatief. Door aardwarmte in te zetten, kunnen de warmtenetten de komende jaren verder verduurzamen. Aardwarmte is warmte die uit diepe aardlagen (vanaf 500 meter diepte) wordt gewonnen. De betrokken partijen willen het gebruik van aardwarmte versnellen en regie houden op de ontwikkeling van geothermie, zodat dit op een veilige, duurzame en betaalbare wijze gebeurt. De gemeente Amsterdam en de Provincie Noord-Holland werken samen met Vattenfall en Eneco, omdat zij eigenaar zijn van de warmtenetten in de regio Amsterdam en de aardwarmte in deze warmtenetten kan worden ingevoed.

Onderzoek
Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke plekken in de regio Amsterdam dieper in de bodem warmwaterbronnen zitten. De komende tijd wordt in opdracht van het rijk en de provincie nieuw onderzoek verricht om de potentie voor aardwarmte in de regio beter in kaart te brengen. De resultaten hiervan worden in 2022 verwacht. In 2023 worden mogelijk ook de eerste proefboringen uitgevoerd. Als het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de opsporingsvergunning verleent, dan kunnen de partijen op basis van dit onderzoek gericht zoeken naar mogelijke aardwarmtelocaties.

Vervolg
Als de ondergrond geschikt blijkt kan er over 3 jaar mogelijk een zogenaamde startvergunning worden aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zodra een startvergunning is verkregen kan er geboord worden naar aardwarmte. De aanvragende partijen zullen hier gespecialiseerde geothermiebedrijven voor betrekken. Hiervoor worden te zijner tijd via een open selectieproces één of meer geothermiebedrijven geselecteerd. Vattenfall en Eneco zullen de aardwarmte via hun warmtenetten aan de bewoners van Amsterdam en gemeenten in de regio leveren.


Persberichten van de gemeente Amsterdam zijn ook te vinden onder amsterdam.nl/persberichten.