Logo

Persbericht

 

Boekenvak blij met erkenning van het maatschappelijk belang van de Vaste boekenprijs

Amsterdam, 6 februari 2015 – Vandaag heeft de minister van OCW namens het Kabinet de Tweede evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. In haar brief stelt de minister voor de wet te continueren en deze over vier jaar opnieuw te evalueren. Zij volgt daarmee de aanbevelingen van de Raad voor Cultuur. De minister verbindt een aantal voorwaarden aan het handhaven van de vaste boekenprijs. Zo wil zij door aanvullend onderzoek meer inzicht krijgen in de werking van de wet, de ontwikkelingen in het boekenvak en de innovatieagenda van de sector. Mede daarom steunt de minister de oprichting van een Kennis - en Innovatiecentrum bij de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB). Uitgevers en boekverkopers, verenigd in de KVB, zijn blij dat de minister het grote cultuurpolitieke en maatschappelijke belang van de Wet op de vaste boekenprijs onderschrijft en ondersteunen de voorwaarden die zij aan handhaving van de wet stelt.

Ria Derks, Voorzitter KVB Projectgroep Evaluatie Wet vaste boekenprijs: “Het doel van de Wet op de vaste boekenprijs is het waarborgen van de kwaliteit, diversiteit en beschikbaarheid van het Nederlandstalige boekenaanbod, voor brede lagen van de bevolking. Uit de evaluatie blijkt dat de Wvbp aan deze cultuurpolitieke doelstellingen voldoet. Uitgevers bieden een breed aanbod en het Nederlandstalige boek is overal zichtbaar en voor iedereen gemakkelijk beschikbaar in de boekhandel. Dat brede aanbod is in toenemende mate ook online beschikbaar en dat is een waardevolle aanvulling voor de consument. Het maatschappelijk belang van een geletterde samenleving en het lezen van boeken als middel voor de zelfontplooiing en ontwikkeling voor Nederlanders van alle leeftijden, kan moeilijk overschat worden. De levendige boekcultuur die we in Nederland hebben is dan ook van vitaal belang voor ons land.”

Modernisering wet en investeren in oprichting Kenniscentrum

De KVB is verheugd dat haar voorstel tot modernisering van de wet door de minister is overgenomen. De mogelijkheid een vaste prijs vast te stellen voor een papieren boek met daaraan gekoppeld een digitale component (zoals bijvoorbeeld een e-book) is in het belang van de lezer én de verdergaande innovatie in het boekenvak. Verder ondersteunt de KVB de wens van de minister om meer kennis en inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in het boekenvak en de innovatieagenda van de sector. Voor dat doel investeert het boekenvak samen met andere partijen in de instelling van een KVB - Kennis- en Innovatiecentrum voor het boek. In dit Kenniscentrum zullen ook gegevens over de culturele en leesbevorderende prestaties van het boekenvak worden verzameld en geïnterpreteerd.

Gelijk speelveld qua prijs essentieel

De Wvbp biedt ondernemers, uitgevers en boekverkopers volop de ruimte om te concurreren en te blijven innoveren. Het Nederlandse boekenvak hoort internationaal bij de kopgroep als het om innovatie gaat. Zo investeerde het boekenvak de afgelopen jaren gezamenlijk in een open digitale infrastructuur waar iedere aanbieder van e-books gebruik van kan maken. Dit digitale platform van CB dat het kopen en verhuren van e-books faciliteert, kent inmiddels meer dan 180 aangesloten kleine en grote webwinkels. Naast alle grote uitgevers maken juist ook veel kleinere uitgevers, die op eigen kracht niet tot zo’n innovatie in staat zouden zijn geweest, gebruik van dit platform. Ook bibliotheken maken hier gebruik van. Cruciaal is dat de wet voor alle partijen, groot en klein, een gelijk speelveld qua prijs waarborgt. Dat blijft voor uitgevers en boekverkopers een onmisbaar hulpmiddel om ook in de toekomst in de diversiteit en toegankelijkheid van het aanbod te kunnen blijven voorzien.

Werking wet strekt verder: auteurs, collectieve leesbevordering en distributie

Voor auteurs is de Wet van grote betekenis. Niet alleen biedt de wet de ruimte aan uitgevers en boekverkopers, maar ook voor auteurs ontstaan de beste voorwaarden om hun publiek te vinden en de beste kansen op een hoger en transparant inkomen uit de verkoop van hun boeken. Dat is van wezenlijk belang voor een vitale schrijfcultuur. Ook de collectieve promotie van het boek en het leesplezier via nationaal bekende acties als het Boekenweekgeschenk en de Kinderboekenweek zijn verankerd in de Wet. Verder waarborgt de wet het voortbestaan van de unieke distributiestructuur van het boek in Nederland, waardoor ieder boek zonder extra kosten overal in Nederland snel beschikbaar is. Iedere uitgever, (online) boekhandel en (selfpublishing) auteur kan daar gebruik van maken. De lezer vaart daar wel bij.

Wetenschappelijke boek

In de evaluatie van de Wet is veel aandacht besteed aan de vraag of wetenschappelijke boeken afgebakend kunnen worden van algemene non-fictie. Het is niet mogelijk gebleken wetenschappelijke boeken in de wet af te zonderen van andere algemene non-fictie. Gezien al het verrichte onderzoek, kan de KVB zich vinden in de conclusie van de minister dat een onderscheid niet mogelijk is op een wijze die uitvoerbaar en handhaafbaar is.

Over de KVB

De Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB) vertegenwoordigt de algemene uitgevers (GAU), boekverkopers (KBb) en wetenschappelijke uitgevers (MVW) en is daarmee de koepelorganisatie van het Nederlandse Boekenvak. De KVB stimuleert een breed en gevarieerd aanbod van boeken, bevordert de samenwerking in het boekenvak in de ruimste zin en stimuleert een klimaat waarin het boek in economisch, maatschappelijk en cultureel opzicht kan floreren.