Logo

 

P E R S B E R I C H T

 

Groot onderhoud Kiltunnel officieel van start, maar nog niet zichtbaar

 

DORDRECHT, 1 november 2019 - De uitvoering van het groot onderhoud van de Kiltunnel is op 31 oktober 2019 formeel van start gegaan. In de gezamenlijke bouwkeet voor het projectteam van opdrachtgever Wegschap Tunnel Dordtse Kil en aannemerscombinatie sKILs, bestaande uit Dynniq en Mourik Infra, hebben Kiltunnel-directeur Arie Bras, algemeen directeur van Mourik Infra BV William van Niekerk en Evert Jan Pluimers, directeur Operations Mobility van Dynniq Nederland BV, de engineeringsovereenkomst getekend.


Behoudens de nieuwe bouwkeet is het groot onderhoud voorlopig nog niet zichtbaar. Het daadwerkelijke groot onderhoud gaat eind 2021 van start en moet midden 2022 zijn afgerond. In de daaraan voorafgaande bouwteamfase werken het wegschap en sKILs gezamenlijk aan de best uitvoerbare oplossingen. Deze aanpak, op basis van het door het wegschap omschreven gewenste eindresultaat, is gekozen om een optimale samenwerking te bewerkstelligen tussen de kennis en ervaring vanuit het wegschap en de uitvoeringskennis binnen sKILs.


Einde levensduur
Directe aanleiding voor het groot onderhoud is dat een aantal technische installaties aan het eind van hun levensduur zijn. De Kiltunnel is op dit moment veilig en voldoet aan alle eisen, maar op termijn wordt het risico van uitval van technische systemen te groot. Anders dan bij eerder groot onderhoud in 2002 zijn na veertig jaar dienst ook herstelwerkzaamheden aan de betonconstructies noodzakelijk. Daarmee wordt de levensduur van de tunnel verlengd. Het groot onderhoud wordt gecombineerd met verbetering van de veiligheid voor de weggebruikers op de toeleidende wegen, in de tunnel, op het tolplein, op de roltrappen, en met veiligere arbeidsomstandigheden voor de medewerkers van de Kiltunnel.


Betere doorstroming 
Aanpassing van het tolplein moet verder leiden tot meer capaciteit en betere doorstroming. Het geheel van maatregelen is er mede op gericht onderhouds- en beheerkosten en het energieverbruik en de CO2-uitstoot te beperken. Met het groot onderhoud werkt het wegschap aan een toekomstbestendige tunnel, waar veiligheid en beschikbaarheid gegarandeerd zijn en blijvend wordt voldaan aan de eisen van wet- en regelgeving.


Voorkomen van hinder

Het bestuur van het wegschap hecht grote waarde aan het beperken van hinder. Tijdens het groot onderhoud mag de bereikbaarheid van de regio zo min mogelijk worden verstoord. Dat uitgangspunt leidt ertoe dat nieuwe voorzieningen en systemen zo veel mogelijk naast de bestaande worden gebouwd. De bestaande installaties blijven in gebruik totdat is zekergesteld dat de nieuwe installaties veilig in gebruik kunnen worden genomen. Dit betekent onder andere dat het nieuwe tolplein naast het huidige wordt gebouwd en dat het nieuwe kantoorgebouw aan de andere kant van de weg wordt gerealiseerd.


Afstemming met de regio

Renoveren zonder hinder is echter niet mogelijk. Naar verwachting zal het aantal volledige weekendafsluitingen tijdens het groot onderhoud beperkt blijven tot drie. Daarnaast wordt er rekening gehouden met tweemaal een afsluitingsperiode van acht weken van steeds één tunnelbuis. De tunnel blijft dan wel vanuit twee richtingen bereikbaar, maar het verkeer wordt dan tijdelijk door een tunnelbuis geleid. In die situatie zal sprake zijn van vertragingen. Weggebruikers, omwonenden en andere belanghebbenden worden gedurende het onderhoudsproces intensief geïnformeerd. Met onder andere Rijkswaterstaat en de omliggende gemeenten worden werkzaamheden afgestemd. Zo is bijvoorbeeld al afgestemd dat het groot onderhoud van de Kiltunnel klaar is voordat de Heinenoordtunnel wordt aangepakt.


Gedegen voorbereiding

Het groot onderhoud van een tunnel vergt, mede door de complexiteit van de tunneltechnische installaties, een gedegen voorbereiding. De eerste voorbereidende stappen zijn in 2016 al genomen. Er hebben vooronderzoeken plaatsgevonden naar zowel de huidige staat van de tunnel als naar de meest recente technische ontwikkelingen.
Het groot onderhoud van de tunnel zelf omvat het uitvoeren van betonreparaties, herstel van brandwerende bekleding, dichten van lekkages, vernieuwing van asfalt, herstel van belijning en de coating van de tunnelwanden en het vernieuwen van de vangrail. Daarnaast worden alle tunneltechnische en verkeerstechnische installaties vervangen. Daarbij gaat het onder andere om veiligheidsvoorzieningen, elektrische installaties, ledverlichting, signalering, brandblusinstallaties, communicatievoorzieningen en de besturings- en bedieningssystemen.
Aanvullende maatregelen zijn technische aanpassingen in het dienstgebouw, vervanging van het tolplein en het kantoorgebouw en diverse maatregelen om de Kiltunnel duurzamer te maken. De overstap naar vijf tolstraten met verschillende betaalsystemen, waaronder contactloos betalen, moet de doorstroom verbeteren. Vervanging van de roltrappen is niet noodzakelijk, maar er is wel voorzien in een nieuwe bovenbouw en maatregelen om de sociale veiligheid te verbeteren.


Bijlagen

Over de Kiltunnel
De Kiltunnel is opengesteld in 1977 en is daarmee een van de oudste onderwatertunnels van Nederland. De tunnel heeft een regionale functie en faciliteert tevens transport van gevaarlijke stoffen (categorie C), alsook grote aantallen fietsende schoolkinderen. In totaal passeren jaarlijks ruim vier miljoen weggebruikers de tunnel. Het beheer is in handen van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil, waarin de aanliggende gemeenten en de provincie Zuid-Holland vertegenwoordigd zijn. Voor meer informatie, zie: www.kiltunnel.nl 


Over sKILs
Combinatie sKILs bestaat uit Mourik Infra BV en Dynniq Nederland BV (voorheen Imtech). Al vanaf 2007 werken deze partners succesvol samen. De naam Combinatie sKILs staat symbool voor de vaardigheden die Mourik en Dynniq vanuit hun expertise toepassen op het groot onderhoud van de Kiltunnel. Samen hebben zij alle kennis en kunde in huis om de veiligheid, bereikbaarheid, doorstroming en het gebruikerscomfort in en rondom de tunnel te garanderen. Zo heeft Mourik haar dochterbedrijf ‘Vogel’ voor de betonreparaties, ‘Mourik Limburg’ voor de portalen en ‘Traffic & More’ voor de verkeersmaatregelen onder haar vleugels. Daarnaast heeft Mourik een eigen technische dienst (met de werktuigbouwkundige kennis voor de pompinstallaties en het leidingwerk) en een wegenbouwafdeling met eigen asfaltsets. Dynniq ontwikkelt, innoveert en realiseert verkeerskundige en technische systemen voor tunnels. Met Dynniq-technologie monitoren en bewaken verkeerscentrales de doorstroming en veiligheid in tunnels. Voor meer informatie, zie: www.mourik.com en www.dynniq.com 

 


 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn