Logo

Werkgelegenheid stijgt verder in 2020, WW-daling zwakt af

Ook het komende jaar verwacht UWV een toename in het aantal banen van mensen in loondienst. Deze groei zal echter lager uitvallen dan de afgelopen jaren, zo valt te lezen in de publicatie Regio in Beeld die UWV vandaag uitbrengt.

Landelijk groeit het aantal banen in 2020 met 105.000 (1,2%) naar meer dan 8,6 miljoen. De werkgelegenheid in de Noord-Hollandse regio’s groeit met ruim 13.500 banen ten opzichte van begin 2019. Daarmee komt het totaal aantal banen in deze regio’s op 525.000. De groei in Zaanstreek/Waterland is naar verhouding het grootst. Daar zal de komende twee jaar de banengroei ongeveer 3% zijn (+3.300). In Noord-Holland Noord neemt het aantal banen met 2,6% toe (+7.000). De groei in Zuid-Kennemerland en IJmond is 2,2%, een toename van ongeveer 3.200 banen.

Grootste groei banen bij zorg en welzijn
De verwachte banengroei verschilt niet alleen per regio, maar ook per sector. De meeste sectoren laten een banengroei zien. In de sector zorg en welzijn zal in alle regio’s het aantal banen het sterkst groeien. Er komen ruim 4.500 banen bij. De zorg is in Noord-Holland Noord en in Zuid-Kennemerland en IJmond de grootste sector. In Zaanstreek/Waterland is de detailhandel de grootste sector, daar komen naar verwachting 800 banen bij.

Minder financiële en agrarische banen
Niet in elke sector groeit het aantal banen. Met name in de financiële sector zal de werkgelegenheid tussen 2019 en eind 2020 met ongeveer 1,7% dalen. Ook in de agrarische sector is de verwachting dat het aantal banen afneemt. Voor beide sectoren geldt echter dat het aandeel in de werkgelegenheid klein is en dat daardoor de totale afname van het aantal banen beperkt zal zijn.

WW daling zwakt af
Doordat meer mensen werk vinden in 2019 neemt het aantal WW-uitkeringen nog af. De sterke afname van het aantal WW-uitkeringen van de afgelopen jaren zal niet doorzetten, verwacht UWV. Het aantal uitkeringen zal eind 2020 op het zelfde niveau uitkomen als eind 2019. De onzekere economische verwachting is hiervan de belangrijkste oorzaak. Het aantal WW-uitkeringen ligt nu op het laagste niveau sinds 2012.

Moeilijk vervulbare vacatures
Vrijwel elke sector heeft beroepen waarvoor het voor werkgevers moeilijk is om personeel te vinden. In Zuid-Kennemerland en IJmond en Zaanstreek/Waterland geldt dit vooral voor technische functies. Door de verwachte banengroei zal deze situatie volgend jaar nog niet veranderen. Alleen in de sector creatieve en taalkundige beroepen zijn voor de meeste vacatures voldoende kandidaten beschikbaar.

Regionale samenwerking
Het aanbod van werkzoekenden valt niet altijd een-op-een te matchen met de vraag van werkgevers. Juist in deze tijd blijft het de grote uitdaging voor UWV en gemeenten om, samen met alle partners op de arbeidsmarkt, de match tussen vraag en aanbod te maken. Voor kwetsbare werkzoekenden als lager opgeleiden, 50-plussers, mensen met een arbeidsbeperking en statushouders blijft het moeilijk een betaalde baan te bemachtigen op de arbeidsmarkt.


Bijlagen

 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn