Logo

61 miljoen euro voor samenwerking tussen kennisinstellingen en maatschappelijke partners om urgente vraagstukken te onderzoeken 


Ruim 200 onderzoekers kunnen vanaf vandaag met hun teams aan de slag met interdisciplinair onderzoek waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen. Het onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met publieke en private maatschappelijke partijen binnen 17 onderzoeksprojecten, die op 12 juni officieel groen licht krijgen. Het is de eerste financiering van onderzoek binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC). In totaal is er 61 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze kennisketenbrede samenwerking.

Brede samenwerking op urgente vraagstukken
Voor het bereiken van doorbraken is een actieve samenwerking binnen de kennisketen van groot belang. Consortia van onderzoekers en maatschappelijke partners uit de publieke-, semi-publieke sectoren en het bedrijfsleven werken daarom intensief samen bij het vormgeven, uitvoeren en toepassen van onderzoek. De toegekende onderzoeken richten zich onder andere op urgente medische vraagstukken, vraagstukken over jeugd en gedrag, klimaatverandering en leefomgeving, maar ook digitale veiligheid en historische vraagstukken. Binnen de consortia is er een brede vertegenwoordiging van maatschappelijke partners: variërend van publieke partijen zoals de Politieacademie en Rijkswaterstaat tot organisaties zoals de Dierenbescherming en het Rode Kruis. Ook het bedrijfsleven is vertegenwoordigd door o.a. Royal IHC, ABN Amro en Bayer.

Onderzoek op Routes door Consortia                                           
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het doel van het onderzoek in de NWA is een positieve, structurele bijdrage aan de kennismaatschappij van morgen te leveren, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Hier wordt onder andere invulling aan gegeven via een jaarlijkse financieringsronde voor de NWA-ORC. Deze wetenschapsbrede financieringsronde is erop gericht om interdisciplinair onderzoek en innovatie mogelijk te maken waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen.

Toekenningen NWA-ORC ronde 2018
Toekenningen zijn gedaan binnen de bandbreedtes van 0,5-2 miljoen euro, 2-5 miljoen euro en 5-10 miljoen euro. De onderstaande projecten ontvangen financiering voor hun onderzoek. 

Bandbreedte 0,5-2 miljoen euro
Een interdisciplinaire blauwdruk voor verbetering neuropsychiatrische zorg voor patiënten met zeldzame genetische syndromen
Verstoringen in afzonderlijke genen kunnen leiden tot ernstige ontwikkelings- en gedragsproblemen. Wij vermoeden dat afwijkende ontwikkeling van de voorste hersenschors daaraan ten grondslag ligt. Met ons multidisciplinaire project beogen wij een blauwdruk te maken hoe integratie van neurobiologische en klinische kennis tot verbetering van zorg voor deze patiënten kan leiden.

Projectleider: Dr. S.M. Kolk (Radboud Universiteit Nijmegen)
Deelnemers: Universiteit Leiden, Leiden Universitair Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, Radboud universitair medisch centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Scientific Volume Imaging (SVI), Sonidel Limited, Stemcell Technologies, Stevig/VvG, VGNetwerken, CHDR

Toekenning: 1,6 miljoen euro

Heritages of Hunger: Societal Reflections on Past European Famines in Education, Commemoration and Musealisation
Europese hongersnoden uit het verleden resoneren in actuele debatten over de economische crisis, vluchtelingen en Brexit. Ze worden gebruikt om internationale tegenstellingen en conflicten te benadrukken. Dit project onderzoekt juist hoe educatieve praktijken (scholen, erfgoedlocaties) rondom hongersnoden wederzijds begrip en transnationale solidariteit kunnen versterken.

Projectleider: Dr. M.C.M. Corporaal (Radboud Universiteit Nijmegen)
Deelnemers: NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Verzetsmuseum, EURO-CLIO, Museum Rotterdam, Netherlands Institute in Saint Petersburg, Red Star Line Museum, Irish Heritage Trust (National Famine Museum), Nerve Centre Derry, Universidad de Granada, Centro Documental de la Memoria Histórica, Holodomor Research and Education Centre Kyiv, Kuopio Cultural History Museum, Finnish Labour Museum, Holodomor Research and Education Centre Toronto, Ireland Park Foundation

Toekenning: 1,6 miljoen euro

New, rational therapy decisions for developmental brain disorders: Integrating quantitative patient assessment, cellular assays and nanotechnology (NewTDec)
Autisme is een veelvoorkomende ontwikkelingsstoornis bij kinderen waar nog geen goede behandeling voor bestaat. De onderzoekers van dit project hopen op grond van hersenmetingen te kunnen bepalen wat voor ieder individueel kind de beste behandeling is. Dit moet uiteindelijk het behandelsucces vergroten en de belasting voor het kind verminderen.

Projectleider: Dr. H. Bruining (Universitair Medisch Centrum Utrecht)
Deelnemers: Radboud universitair medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam Medisch Centrum, Universiteit Twente, Multichannel Systems, SmarTip, NBT Analytics, Bronkhorst High-Tech

Toekenning: 1,8 miljoen euro

Optoacoustic sensor and ultrasonic microbubbles for dosimetry in proton therapy
Bestraling van tumoren met X-ray is de huidige standaard. Bestraling met protonen is nieuw en voorkomt beschadiging van omliggend weefsel. Door gebruik te maken van microbellen en een nieuwe gevoelige optisch-akoestische ontvanger kan de exacte positie en dosis van de protonenbundel worden gemonitord waardoor een optimaal resultaat bereikt kan worden.

Projectleider: Prof. dr. ir. N. de Jong (Technische Universiteit Delft)
Deelnemers: Erasmus Medisch Centrum, TNO Den Haag, TNO Rijswijk, TNO Delft, HollandPTC, Bracco, Maastro Clinic, Maastricht University, Smart Photonics, ZonPTC

Toekenning: 1,7 miljoen euro

Preventing and Tackling the Opioid Epidemic
Opioïden zijn nuttige pijnstillers, maar ze hebben ook nadelen. Het gebruik in Nederland neemt sterk toe. Om een epidemie van misbruik zoals in de VS te voorkomen, gaat het consortium onderzoek doen naar oorzaken en gevolgen van de toename. Ook wordt onderzocht hoe problematisch gebruik van opioïden kan worden verminderd.

Projectleider: Prof. dr. M.L. Bouvy (Universiteit Utrecht)
Deelnemers: Leids Universitair Medisch centrum, SIR institute for pharmacy practice, Radboud universitair medisch centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Canisius-Wilhelminaziekenhuis, Sint Maartenskliniek, KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), CBG, Zorginstituut Nederland), Trimbos

Toekenning: 1,8 miljoen euro

Quantum microscopy: A new tool for future technologies
Quantumtechnologie heeft de potentie wereldwijd industrieën en markten te transformeren. Het kunnen visualiseren van elektronen en stromen in quantumsystemen is hiervoor cruciaal. Samen met industriële partners ontwikkelen wij een ‘quantummicroscoop’ die met een diamanten magneetveldsensor het gedrag van elektronen op de nanoschaal kan afbeelden, zowel vlakbij het absolute nulpunt als bij kamertemperatuur.

Projectleider: Dr. T. van der Sar (Technische Universiteit Delft)

Deelnemers: TNO Delft, Universiteit Leiden, QuTech, Applied Nanolayers BV, Leiden Spin Imaging BV

Toekenning: 1,3 miljoen euro

Self Defense: Mimicking natural deterrent strategies in plants using adhesive spheres and volatiles
Op dit moment beschermen we productie in de tuinbouw vooral door het gebruik van chemische insecticiden, waarvan de meeste zeer binnenkort op basis van EU wetgeving verboden zullen worden. Geïnspireerd door de natuur zelf zullen chemici en biologen een revolutionair alternatief ontwikkelen door kleverige klierharen van planten na te maken.

Projectleider: Prof. dr. P.G.L. Klinkhamer (Universiteit Leiden)
Deelnemers: Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool, Van Iperen, Holland Biodiversity, Holland Green Machine

Toekenning: 1,4 miljoen euro

Severe Pre-eclampsia adverse Outcome Triage (SPOT) score for women with pre-eclampsia remote from term: SPOT implementation and impact assessment study (SPOT-impact)
Een betere risicoschatting in de zwangerschap op slechte uitkomsten voor moeder en kind zorgt dat de juiste zorg, op het juiste moment aan de juiste vrouw gegeven kan worden. In Ghana gaan wij onderzoeken hoe zorgverleners risicoschatting op een respectvolle manier kunnen gebruiken en vrouwen betrekken in het besluitvormingsproces.

Projectleider: Prof. dr. D.E. Grobbee (Universitair Medisch Centrum Utrecht)
Deelnemers: Koninklijk Instituut voor de Tropen, Universiteit van Amsterdam, University of Tennessee   

Toekenning: 1,3 miljoen euro

TRansition Into Active Living: TRIAL
De Nederlandse samenleving, van jong tot oud, wordt lichamelijk steeds inactiever. In dit interdisciplinaire project wordt het sociale netwerk van het individu aangegrepen om langdurige veranderingen in actief gedrag te bewerkstelligen tijdens belangrijke levensgebeurtenissen. We zullen instrumenten ontwikkelen waarmee professionals mensen kunnen stimuleren om actief te worden en te blijven.

Projectleider: Prof. dr. B. Steenbergen (Radboud Universiteit Nijmegen)
Deelnemers: Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, KNHB, GGD-Gelderland-Zuid, Gemeente Nijmegen, NL-Actief, KNVB, Adaptics, Kennispraktijk, Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid, Europactive, Start2Move, THP2Europe B.V., KNLTB

Toekenning: 1,7 miljoen euro

Understanding and preventing moral injury among military and police personnel: Interdisciplinary research and intervention
Een substantieel aantal militairen en politiepersoneel ontwikkelt 'morele verwonding': schuldgevoel, schaamte en woede als gevolg van het plegen of meemaken van morele schendingen. Echter, zowel robuuste kennis als interventies op dit gebied ontbreken vooralsnog. Dit project onderzoekt organisatorische, socio-technische en ethisch-politieke factoren in morele verwonding, en ontwikkelt drie preventieve interventies.

Projectleider: Dr. W.M. Verkoren (Radboud Universiteit Nijmegen)
Deelnemers: Nederlandse Defensie Academie, Veteranen Instituut, Politieacademie, Arq Psychotrauma Expert Groep

Toekenning: 1,2 miljoen euro

Bandbreedte 2-5 miljoen euro
CORTEX: the Center for Optimal, Real-Time Machine Studies of the Explosive Universe
Veel apparaten zijn nu kunstmatig intelligent. Je mobiel. De supercomputers die wetenschappers gebruiken om het heelal te bestuderen. We willen die sneller maken, zodat ze ons bijhouden. Daarmee gaan we uitvinden hoe enorme kosmische explosies afgaan. En we helpen iedereen die zelflerende machines wil bouwen. Zoals zelfrijdende auto’s.

Projectleider: Dr. A.G.J. van Leeuwen (ASTRON - Netherlands Institute for Radio Astronomy)
Deelnemers: Nikhef, SURFSara, Netherlands eScience Center (NLeSC), Universiteit van Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Centrum Wiskunde & Informatica, IBM Nederland B.V., BrainCreators B.V., ABN AMRO N.V., NVIDIA, NOVA, ILT

Toekenning: 4,5 miljoen euro

Insects as sustainable feed for a circular economy: interdisciplinary approach to value chain development
Insecten kunnen als ‘minivee’ worden gekweekt als duurzaam veevoer in een circulaire economie. Wij onderzoeken (1) de productie van insecten (gezondheid, welzijn en intrinsieke waarde), (2) gezondheid en welzijn van pluimvee dat op insecten gekweekt wordt en (3) de economische robuustheid van de nieuwe insectensector.

Projectleider: Prof. dr. M. Dicke (Wageningen University & Research)
Deelnemers: HAS Hogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, Protix, Buhler Insect Technology Solutions (BITS), Amusca Europe, Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, Dierenbescherming, Rabobank Netherlands, NVWA, GD Animal Health, ZLTO

Toekenning: 3,4 miljoen euro

Living on Soft Soils: Subsidence and Society
Bodemdaling in Nederland is een actueel en complex probleem in stad en poldergebieden, waarvoor toenemend aandacht bestaat. Oude oplossingen werken niet meer goed. Er wordt geïnvesteerd in het vlakdekkend meten en modelleren van de bodemdaling, en nieuwe omgangsvormen zullen worden ontwikkeld, zodat beslissingen over maatregelscenario’s zijn gebaseerd op feitelijke kennis.

Projectleider: Dr. E. Stouthamer (Universiteit Utrecht)
Deelnemers: Wageningen University & Research, Technische Universiteit Delft, Deltares, WEnR, TNO-GSN, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, STOWA, HDSR, WDOD, Provincie Utrecht, Soft Soil Municipalities, Gemeente Gouda, SWECO, Tauw BV, NAM

Toekenning: 4,4 miljoen euro

PrimaVera: Predictive maintenance for Very effective asset management
PrimaVera realiseert het volledige potentieel van voorspellend onderhoud door het ontwikkelen van (1) betere metingen, middels slimme sensortechnologie (2) betere voorspellingen, middels nieuwe, accurate algoritmen (3) betere planning, door optimale onderhoudsbeslissingen af te leiden, rekening houdend met menselijke en bedrijfsmatige factoren. We orkestreren deze stappen in een holistische geautomatiseerde workflow.

Projectleider: Prof. dr. M.I.A. Stoelinga (Universiteit Twente)
Deelnemers: Technische Universiteit Eindhoven, De Haagse Hogeschool (HHS), Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum, Radboud Universiteit Nijmegen, Saxion Hogeschool, Rijkswaterstaat, Damen, Technobis, Alfa Laval, Royal NL Navy, NS, ASML, Royal IHC, Rolsch Asset Management, Waterschap de Dollem, ORTEC Consulting Group

Toekenning: 4,4 miljoen euro

SYMPHONY: Orchestrating personalised treatment in patients with bleeding disorders
In SYMPHONY werken patiënten, artsen en wetenschappers hand in hand om de behandeling van kinderen en volwassenen met een bloedingsziekte naar een hoger niveau te brengen. Door ontdekkingen op het gebied van diagnostiek, behandelingen en de bloedstolling samen te brengen, kan een behandeling op maat worden gecomponeerd voor elke patiënt.

Projectleider: Dr. M.H. Cnossen (Erasmus Medisch Centrum)
Deelnemers: Sanquin Research, Amsterdam UMC, Universitair Medisch Centrum Groningen, Universitair Medisch Centrum Utrecht, NHVP, NVHB, NVTH, Bayer B.V., CSL Behring B.V., Sobi Benelux

Toekenning: 4,1 miljoen euro

Bandbreedte 5-10 miljoen euro
An Internet of Secure Things - INTERSECT
Het internet van de dingen is een van de grootste uitdagingen (en - vanaf vandaag - mislukkingen) voor cyberveiligheid en cyber-privacy. INTERSECT pakt deze maatschappelijke en technische uitdaging aan door een volledig nieuw, fundamenteel perspectief te hanteren dat veiligheidsonderzoek (bv. ontwerp, defensie, het genereren van aanvallen) combineert met juridische en criminologische benaderingen.

Projectleider: Prof. dr. S. Etalle (Technische Universiteit Eindhoven)
Deelnemers: Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente, Tilburg University, Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, Fontys Hogeschool, Hogeschool Leiden, TNO, Hogeschool van Amsterdam, BDO Advisory B.V., Brainport Development N.V., Bosch Security Systems B.V., Centric Netherlands B.V., Compumatica secure networks B.V., Consumentenbond, Fourtress BV, ICT Automatisering B.V., Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Océ-Technologies B.V., Omron Europe B.V., Oracle Nederland B.V., Koninklijke Philips N.V., Qbit Cyber Security, Secura B.V., Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, Siemens Nederland N.V., Signify Netherlands B.V., Simac Techniek N.V., SURFnet B.V., Synopsys Netherlands B.V., Technolution B.V., Verum Software Tools B.V.

Toekenning: 8,2 miljoen euro

Preparing for vector-borne virus outbreaks in a changing world: a One Health Approach
In Nederland wonen relatief veel mensen en (landbouw)dieren dicht op elkaar. Met ons waterrijke landschap en drukke internationale handelsknooppunten maakt ons dat kwetsbaar voor infectieziekten uitbraken. Wij willen begrijpen of en hoe veranderingen in klimaat, landschap, waterbeheer en reizen bijdragen aan dit risico op uitbraken, zodat we beter zijn voorbereid.

Projectleider: Prof. dr. M.P.G. Koopmans (Erasmus Medisch Centrum)
Deelnemers: Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Wageningen University & Research, Universiteit Leiden, Leiden Universitair Medisch Centrum, Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen, Nederlands Instituut voor Ecologie, Avans Hogeschool, Deltares, KNMI, RIVM, Rode Kruis Bloedbank Curaçao, Sanquin, Technasium, Netherlands Centre for Monitoring of Vectors (CMV)

Toekenning: 9 miljoen euro


Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks bijna 900 miljoen euro in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek met betrekking tot maatschappelijke uitdagingen en onderzoeksinfrastructuur. Op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en experts uit binnen- en buitenland selecteert en financiert NWO onderzoeksvoorstellen. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, bevordert kennisbenutting en beheert 9 onderzoeksinstituten. NWO financiert bijna 6.300 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen.

© 2019 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek


 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn